Lietošanas noteikumi

H2 Terminu skaidrojumi

  1. Digitālā datu bāze – informācijas sistēma, kas nodrošina pieeju digitālo resursu kopumam, ko Bauskas novada pašvaldība ir padarījusi pieejamu sabiedrībai tiešsaistē, vienlaicīgi respektējot krājumā ietverto Darbu Autortiesību īpašnieku tiesības.
  2. Autortiesības – autoram vai tā likumiskajam vai līgumiskajam tiesību pārņēmējam piederošas autora mantiskās tiesības, saskaņā ar Autortiesību likumā noteikto regulējumu.
  3. Darbs – ar autora mantiskām tiesībām aizsargāts objekts, kam piemīt lietošanas ierobežojumi par labu autoram vai tā likumiskajam vai līgumiskajam tiesību pārņēmējam. Uz autoru Darbu digitālajām kopijām attiecas visas Autortiesību likumā noteiktās autora personiskās un autora mantiskās tiesības, kas piemīt autoru Darbu oriģināliem.
  4. Lietotājs – jebkura fiziska persona, kura izmanto digitālās datu bāzes informāciju.

H2 Terminu skaidrojumi

  1. Datu bāzes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un sistematizētas informācijas pieejamību par Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajām vērtībām pašvaldības amatpersonām, speciālistiem, pētniekiem, arhitektiem, plānotājiem, restauratoriem, ēku īpašniekiem un sabiedrībai, padarot pieejamu kultūras mantojuma saturu digitālajā vidē.
  2. Datu bāze ir publiski pieejama atvērto datu formātā, sasaistē ar Bauskas novada pašvaldības mājas lapas www.bauska.lv publiskojamo sadaļu un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā.
  3. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.
  4. Visus publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Lietotāja pienākums, izmantojot no sistēmas iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu apstrādes likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti, kā arī norādīt atsauci uz izmantoto avotu.
  5. Lietotājiem ir tiesības papildināt datu bāzē sniegtos aprakstus ar informāciju, kas viņam ir pieejama, iesūtot uz e-pastu: bauskaskomisija@gmail.com.